Online prístup k výsledkom

 
Cytológia

Spoločnosť MBC s.r.o. sa okrem bioptickej a konzultačnej činnosti venuje aj cytologickej diagnostike, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou patologickej laboratórnej diagnostiky. Cytologická diagnostika sa zaoberá morfologickými zmenami buniek, ktoré sa hodnotia jednak podľa jadra bunky, jeho veľkosti a tvaru, rozloženia a charakteru chromatínu, jednak podľa cytoplazmy buniek, kde sa hodnotí jej množstvo, farba po zafarbení a prípadné produkty a inklúzie bunky. Cytologický obraz dotvára pozadie a vzťah medzi jednotlivými bunkami a ich usporiadanie. Na základe stanovených parametrov je možné vysloviť diagnostický záver a prideliť tak dané morfologické zmeny príslušným ochoreniam. Na stanovenie presnejšej diagnózy máme možnosť využitia imunocytochemických metód. Samozrejme, kvalita výsledku laboratórneho vyšetrenia závisí od kvality odberu. Po správnom odobratí , fixovaní a transporte materiálu do laboratória, sa materiál spracuje štandardnými technickými postupmi tak, aby bol adekvátne pripravený sa na hodnotenie lekárom.

Vyšetrenia delíme do dvoch hlavných skupín:
  • cervikálna cytológia
  • negynekologická cytológia

Cervikálna cytológia

Vyšetrenia cervikálnej cytológie sa vykonávajú v prevádzke v Žiline.
Spolu s klasickým cytologickým vyšetrením vykonávame aj vyšetrenie Liquid based cytology (LBC, cytológia v tenkej vrstve).
Naše cytologické laboratórium využíva vo svete najviac zaužívanú a osvedčenú metódu ThinPrep firmy Hologic. LBC predstavuje novú technológiu, v ktorej sa bunky odobraté z krčka uložia do tekutého v špeciálnej nádobke, čím sa zabezpečí ich fixácia a zabráni sa i mechanickému poškodeniu. Takto fixovaný materiál možno uchovávať pri izbovej teplote po dobu 5-tich až 6-tich týždňov.
Výhodou LBC oproti konvenčnému steru je
  • možnosť opakovaného spracovania odobratého materiálu v prípade podozrenia na dysplastické zmeny, čím sa zvyšuje záchyt premalígnych lézií, v závislosti od stupňa dysplázie, a to bez zníženia špecificity záchytu
  • imunocytochemické vyšetrenie zamerané na prognostické faktory prípadnej „high risk“ HPV infekcie pomocou duálneho farbenia p16 a Ki67
  • z jedného materiálu možno vyšetriť HPV a niektoré druhy sexuálne prenosných infekcií
  • významne znižuje množstvo suboptimálne hodnotiteľných vyšetrení

Negynekologická cytológia

Vyšetrenia negynekologickej cytológie sa vykonávajú vo všetkých troch prevádzkach MBC - v Banskej Bystrici, Martine a Žiline.
realizujeme vyšetrenia:
  • telesných tekutín - z pleurálnej, peritoneálnej alebo perikardiálnej dutiny, synoviálny výpotok, moč
  • štandardne spracovaných náterov získaných metódou tenkoihlovej aspiračnej cytológie, odobratých z rozličných orgánov a tkanív (prsník, štítna žľaza, ovariálne cysty),
  • štandardne spracovaných náterov získaných endoskopickou cestou (stery z bronchov)
  • exfoliatívnej cytológie z povrchu kože a slizníc rôznych orgánov

Doručovanie výsledkov a rýchlosť vybavenia

Výsledky všetkých vyšetrení sú vydané vždy maximálne do týždňa, s výnimkou zložitejších diagnóz, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych vyšetrovacích postupov. Materiál na vyšetrenie je zvážaný priamo z ordinácií na náklady MBC s r.o. v dohodnutých termínoch.
V rámci štandardizácie odberov a zachovania kvality cytologických vyšetrení ponúkame odberový materiál ( okrem LBC) na cytologické vyšetrenie zadarmo.