Online prístup k výsledkom

 

Legislatívne zmeny a indikačné obmedzenia

Zmena kódu cytologických diagnóz od 1.2.2020 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti „Odborného usmernenia na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie) pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice"
>>> viac
>>> Vestník 2019-43-52


Zmena úhrady LBC vyšetrenia pre pacientky Union zdravotná poisťovňa, a.s.
>>> viac


Oznámenie o vzniku novej spravodajskej povinnosti
17. Marca 2014
V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 10/2014 Z. z. a §14 ods.1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky, sme povinní najneskôr do 15.2.2015 zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o počte poistencov podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike a o spôsobe a výške platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Prosíme Vás o zasielanie údajov priamo na žiadanke, kde uvediete typ poskytnutej zdravotnej starostlivosti občanovi členského štátu Európskej únie, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike.

Poskytnutá zdravotná starostlivosť:
  • cezhraničná zdravotná starostlivosť
  • potrebná zdravotná starostlivosť na základe predloženého EHIC preukazu alebo náhradného certifikátu
  • zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu na základe predloženého preukazu s označním EÚ
  • so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu na základe predloženého formulára E112, PD S2, PD S3, formuláre E123, PD DA1

Presný rozsah a charakteristika zisťovaných ukazovateľov je uvedená v metodickom pokyne na vyplňovanie formulára k Ročnému výkazu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2014, ktorý je umiestnený na webovej stránke www.nczisk.sk.


Indikačné obmedzenia na agregované výkony
Indikačné obmedzenia na agregované výkony.pdf