Online prístup k výsledkom

 
 
 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je v našej spoločnosti Martinské bioptické centrum, s.r.o. (ďalej len „MBC“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) a zákona 373/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.18/2018 Z.z. a zákona č.221/2019 Z.z. ktorý je novelou zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochrane osobných údajov venujeme špeciálnu pozornosť nakoľko spracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov podľa čl.9 Nariadenia. Aj v tejto súvislosti a najmä vzhľadom na čl.37 ods 1 Nariadenia máme určenú „Zodpovednú osobu“, ktorá riadnym spôsobom a včas reaguje na všetky záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk https://dataprotection.gov.sk/ alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Martinské bioptické centrum dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

- Všeobecné podmienky
- Laboratóriá
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
- Účtovná a daňová evidencia
- Správa registratúry
- Spracovanie kontaktných údajov obchodných a iných partnerov
- Kamerový systém – monitorovanie externých osôb
- Vstupy externých osôb do objektov
- Riešenie požiadaviek dotknutých osôb